Бас бет Дипломатия

Дипломатия

Кітап суреті, оқулық

Мұсылман мемлекеттерінің экономикалық ынтымақтастығы

Мұсылманқұқығыныңтеоритеттеріадамдардықабылдауарқылы,олардыңәлеуметтікжағдайына,тіліне,ұлтынажәнетағыбасқамәнжағдайларынақарамастантеңестіредідепесептейді. Бұлтеңестіруөзішіндесотпензаңалдындатеңдіктідеқамтиды.Қазіргітаңдаисламныңтеңдіктуралынормасыәйелдергедеүлестірілген(тиесілі).ОғанҚұранныңтөмендегіаяттарыайғақ. 49/6:“Әймүміндер!Бұзықбіреухабаркелтірсеоныанықтаңдар”. 4/58:“...адамдардыңарасындабилікқылсаңдар,әділдікпенбилікқылудыәміретеді.” Ислам“жекеадамның құқықтықмәртебесіне”үлкенмән берген, оған Құранда 70-ке жуықаяттарарналған.(бар)Исламтеориясыадамқұқығыныңнегізіетіп“Құранның70-шісүресінбасшылыққаалады:”“әркімөзісінежауапбереді”Сондай-ақМұхамеддіңхадисінеденегізделеді:“адамдарбір-бірінебауырбасады. Бұлардыңнегізіндеәрмұсылманныңмемлекеттенөзініңнегізгіқұқығынталапетугеқұқығыбарлығынбілдіреді. Адамқұқықтарыменбостандықтарыислампринсиптеріненегізделгенмұсылманмемлекеттеріндегіконституциялардабекітілген,солүшінмемлекетмұсылмандардың құқығынқамтамасызетуітиіс. Арабелдеріндеотбасылықзаңорнытүгелдеймұсылмандыққұқықпринциптеріненегізделеді.Бұны,отбасылыққұқықнормаларымәселелеріреттелмегенжағдайда, мұсылмандыққұқықмектебіқорытындыларынемесеисламдыққұқықтықпринциптеріқолданылатындығынкөругеболады.
Кітап суреті, оқулық

Дипломатиялық миссияның басталуы

Дипломатияның алғашқы белгiлерi сонау құлиеленушiлiк қоғамда, б.д.д. 2 мың жыл бұрын ежелгi Қытайда, Үндiстанда, Египетте, Урарту мемлекетiнде пайда бола бастаған. Ежелгi Шығыс тарихында бiздiң қызығушылығымызды...
Кітап суреті, оқулық

Қазақстанның сыртқы саясаты

1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздік туралы Декларация жариялады, сөйтіп дүниежүзілік қоғамдастыққа енуге мүмкіндік алды. 1992 жылы қаңтардан 9 шет мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатты....
Кітап суреті, оқулық

Дипломатиядағы сөйлеу мәдениеті

Ауызша түрiнде де, жазбаша түрiнде де сөз мемлекетаралық қарым-қатынаста, дипломатиялық қызметте айрықша рөл атқарады. Ежелгi грек философы Демосфеннiң мына бiр пiкiрi бұған толық дәлел:...
Кітап суреті, оқулық

Елші лауазымы

Елшiнiң моральдық қасиетi – басты критерий болып табылады. Бедел-құрметi төмен адамды елшi етiп тағайындау үлкен қателiктерге ұрындырады. Ол бiр есептен өз елiн құрметтемегендiк болып...
Кітап суреті, оқулық

Қазақстан Түркия ынтымақтастығы

«1991 жылы 15 наурызда Қазақ КСР-і Президентінің шақыруы бойынша Түркия Республикасының Президенті Тұрғыт Озал Қазақстанға тұңғыш рет ресми сапарымен келді. Осы сапар кезінде Н.Назарбаев...
Кітап суреті, оқулық

ТМД елдердің дипломатиясы

1991 жылғы 8 желтоқсанда Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы мен Украинаның мемлекет басшылары Беловеж тоғайында Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру туралы келісімге қол қойды. 1991 жылғы 21...
Кітап суреті, оқулық

Қазақ дипломатиясының қазіргі тұрпаты

Әлем экономикасындағы жетекші орындардың бірін иемденетін әрі ірі донор, ал болашақта еліміздің экономикасының маңызды инвесторы бола алатын Жапония мен Қазақстанның байланыстарын жандандыру ірі саяси...
Кітап суреті, оқулық

Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі

1944 жылдың 13 сәуiрiнде Қазақ КСР Жоғарғы кеңесiнiң сессиясы одақ-республикалық сыртқы iстер Халық Комиссариатын құру туралы Заң қабылдады. Сыртқы iстер Халық Комиссары болып 4...
Кітап суреті, оқулық

Дипломатиялық хат хабарлардың түрлері

Дипломатиялық хат-хабарлар мен құжаттар әр мемлекеттiң ұлттық ерекшелiгiне қарай өзiне тән үлгiсiнде жазылады. Оларға тән белгiлi бiр ортақ стиль, ортақ форма болғанымен де, мәтiндiк...
Кітап суреті, оқулық

Диаспора сөзіне түсініктеме

Диаспора – гректің «шашырау» деген сөзінен шыққан ұғым. Яғни, б.э.д 586 ғасырда Навуходоносором II патшаның Иерусалимді жаулап алып, жойыттарды күштеп жұмыс істету үшін Вавилион...
Кітап суреті, оқулық

Қазақстандағы ұлттар достығы

Түрлі ұлттардың мәдени сыйластығымен Ел бірлігін сақтау титульді ұлттың ғана мүддесін көздеумен шектелмейтіндіктен, Қазақстанда тұратын барлық этностардың ана тілдерін, мәдени мұралары мен дәстүрлерін еркін...
Кітап суреті, оқулық

Журналистика және дипломатия пәнінен емтихан сұрақтары

Жай сұрақтар 1. Халықаралық қарым-қатынас жүйесінде интернеттің рөліне тоқталыңыз. 2. Халықаралық мәдени байланыстардың рөліне сипаттама беріңіз 3. Шет ел инвестицияларының елдерді жақындастырудағы маңызына түсінік беріңіз 4. Қазақстандағы ұлттар...
Кітап суреті, оқулық

Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатнастар пәнінен емтихан сұрақтары

Мамандығы: 5В050400 – Журналистика 1-Жай сұрақтар 1.Ақпараттың қызметі мен рөлі қандай? Лаңкестік ұғымы және БАҚ тақырыбын тарқатыңыз. Ирак мәселелері және оның батыстық БАҚ-тағы көрінісі туралы баяндап беріңіз. Біріккен Ұлттар...