Әлеуметтану

Тұлғаны әлеуметтік қалыптастыру

Егер де іштей жеке тұлға ортаға мәнді тәуелді болса, әлеуметтік педагогикада суреттелетін және түсіндірелетін адамдардың қарым- қатынасмен және өзара іс- әрекетімен байланысты оның...

Әлеуметтік тәрбие: мәні және мазмұны

Әлеуметтік қызметкер өздерінің жеке құндылық әуестенушілерімен ерекшеленеді. Маңызды кәсіптік құндылық болып маманның өзге адамдардың моральдық, саяси пікірлер мен талғамдарына қатысты саналады. Икемділік- әрқайсысы жеке...

Тұлғаны әлеуметтік қалыптастыру. Адамның әлеуметтік дамуының ерекшеліктері

Егер де іштей жеке тұлға ортаға мәнді тәуелді болса, әлеуметтік педагогикада суреттелетін және түсіндірелетін адамдардың қарым- қатынасмен және өзара іс- әрекетімен байланысты оның мінез-...

Тілдік стереотиптер мен тілдік этикет

Жоспары: Байланыс орнату, қолдау және шығудың тілдік ережелері. Лекцияның мақсаты: Тілдік стереотиптер мен тілдік этикет, байланыс орнату, қолдау және шығудың тілдік ережелерін зерттеу. Лекцияның мәтіні: Диалогтық...

Тұлға және топ

Жоспары: Тұлға мен қоғамөзарақатынасышағынтоптыәлеуметік іісихологиялық зерттеудің бастапқы мәселесі ретінде (Н.Триплот, В.Моде, М.М.Бехтсрсв т.б.). Топтағы ережсні қалыптастыру (М.Шсряф, Т. Нюьком т.б.)-Топтықәсеретуәдістеріменмеханизмдері.«Конформизм» құбылысы (С.Аш, Р.Крачфилд т.б.)....

Әлеуметтік психологиядағы шағын топты зерттеудің әдіснамалық мәселелері

Жоспары: Шағын топтың психологиялық мәселесін өңдеудің әлеумсттік-тарихи және нақты-ғылыми алғы шарттары. XX ғасырдың 30-40 жылдары топтың феномендерді зерттеудің жетекші бағыттары. Соғыстан кейінгі онжылдықта шағын...
Кітап суреті, оқулық

Қарым-қатынастың интерактивті жағы: тұлгааралық өзара әрекеттестік. Жеке адам аралық кикілжің және шешудің тәсілдері.

Жоспары: Тұлғааралық өзара әрекеттестік (интеракция) әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні ретінде. «Диадалық өзара әрекеттестік теориясы. Тұлғааралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарым-қатынас формалары ретінде. Бәсекелестік пен бірлестік...

Қарым-қатынастың перцептивтік жагы: тұлғааралық қабылдау жеке өзара түсіністік

Жоспары: Әлеуметтік психологиядағы перцсптивті процестсрді талдау ерекшсліктері. Қарым-қатынас процесіндегі тұлғааралық қабылдау мен өзара түсіністіктің ролі. Субъект қасиеттері, қабылдау обьектісі, сипаты және тұлгааралық өзара байланыстар...
Кітап суреті, оқулық

Вербальды емес қарым-қатынас

Жоспары: 1.Вербальды емес қарым-қатынас түсінігі. Вербальды емес жүріс-тұрыстың негізгі құрылымының жалпы сипаттамасы. 3.Кинестика және оның компоненттері. (ым, ишара, поза, жүріс, көз контактісі, авербальды әрекеттер) қарым-қатынас процесінің...
Кітап суреті, оқулық

Қарым-қатынасттың коммуникативті шағын вербальды қарым-қатынас

Жоспары: Адамдар арасындағы қарым-қатынас процссінің ерекшелігі: ақпараттардың «қозғалысы» кезіндегі дамуы мен толығуы; қарым - қатынас кезіндегі серіктестердің белсенділігі; ақпараттардьң мағьналық талдауы және коммуникация түрлері. ...
Кітап суреті, оқулық

Қарым-қатынас – әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде

Жоспары: Қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизмдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті, интерактивті, перцептивті; олардың бірлесксн іс-әрскст сипаты мен қарьм-қатынасындағы серіктеспен қатынас сипатымен байланысы (Г.М.Андреева,...

Әлеуметтің бағдар түсінігі

Жоспары: 1.Әлеуметтік бағдар зерттеулері үшін Д.Н.Узнадзе мектебіндегі зерттеулсрдің мәні. 2.Әлеуметтік бағдарларды (аттитюдтерді) зерттеу әдістері. 3.Әлеуметтік бағдар құрылымы. Лекцияның мақсаты: Әлеуметтік бағдар зерттеулері үшін Д.Н.Узнадзе мектебіндегі зерттеулсрдің мәні, әлеуметтік...

Тұлғаның әлеуметтік мінсз-құлқын реттеудің психологиялық механизмдері

Жоспары: Қажеттіліктер, мотивтер, қызығулар, құндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінсз-құлықтың психикалық реттеудегі рөлі. Тұлғаның әлеумсттік мінез-кұлқын реттеудегі әлеуметтік бағдардың қызметтері. Әлеуметтік...

Әлеуметтік психологияның пәні, оның адам және қоғам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орны

Жоспары: 1.Жалпы психология және әлеуметтану - әлеуметтік психологияның негізі. 2.Қазіргі психологиялық және әлеуметтану ғылымдарындағы әлеуметтік психологияның пәні туралы біртекті түсініктердің болмауы. 3.Әлеумсттік психологияның пәні туралы түсініктердің эволюциясы. 4.Адам...