Әлеуметтану

Кітап суреті, оқулық

Әлеумсттік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы

Жоспары: 1.Әлеуметтік психологияның дербес ғылым ретіндс қалыптасуының алғы шарттары. 2.Алғашқы әлеуметтік-психологиялық теориялар («Халықтар психологиясы» М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт «Көшпілік іісихологиясы» Г.Тард; В.Макдугаллдың «Әлеуметтік жүріс-тұрыс инитинкт» теориясы). Лекцияның мақсаты:...
Кітап суреті, оқулық

Кеңестік әлеуметтік – психологияның даму тарихы

Жоспары: 1.Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-психологиялық идеялардың дамуы мен әлеуметтік психология аймағындағы теориялық және қолданбалы зерттеулердің өңделуі мен жүргізілуі Лекцияның мақсаты: Кеңестік әлеуметтік – психологияның даму тарихымен танысу. Лекцияның...
Кітап суреті, оқулық

Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теориялық бағыттары

Жоспары: 1.Қазіргі әлеуметтік психологиядағы жаңа бихевиоризм. Әлеуметтік-психологиялық зерттеулер конспектісіндегі үйрену теориясының негізгі ұғымдары. Әлеуметтік-психологиялық феномендердің психоаналитикалық талдауы. 2.Әлеуметтік психологиядағы қазіргі психоаналитикалық тұжырымдамалар және З.Фрейд позициясы. Әлеуметтік...
Кітап суреті, оқулық

Когнитивизм қазіргі әлеуметтік психологияның басым бағдары ретінде

Жоспары: Когнитивизм - қазіргі әлеуметтік психологияның басым бағдары ретінде. Зерттеудің бастапқы принциптері мен мәселелері. Когнитивтік сәйкестілік теориясының жалпы сипатгамасы. Когнитивті диссонанс, коммуникативті акт, құрылымдық...
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтік-психологиялық зертгеу әдістері мен әдісінамасы

Жоспары: Ғылыми зерттеу әдіснамасы түсінігі. Лекцияның мақсаты: Әлеуметтік-психологиялықзертгеуәдістерімен әдісінамасы жөнінде мағлұматтар беру Лекцияның мәтіні:Әлеуметтік психологияның зерттеу әдістерін екі топқа бөліп қарастыруға болады: зерттеу әдістері және әсер...
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтік – психологиялық зерттеудің теориясы мен эмпирикасы

Жоспары: Мәліметтердің сенімділігі мен негізділігі мәселесі. Репрезентативтілік мәселесі. Таңдау түрлсрі. Әлеуметтік-психологиялық зерттеу бағдарламасы. Әлеуметтік-психологиялық зерттеудегі сұрақнама, бақылау, құжаттарды талдау әдістернің жалпы сипаттамасы. Әлеуметтік психологиядағы...
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтік – психологиялық зерттеу бағдарламасы

Жоспары: Әлеуметтік-психологиялық әсер етудің, белсенді әдістері: мазмұны, типтері, мүмкіндіктері мен шектеулері. Әлеуметтік-психологиялық тренинг және оның түрлері. Топтық пікірталас. Ойын әдісі жәнс оның модификациялары. 2....
Кітап суреті, оқулық

Тұлға-әлеуметтік- психологиялық зерттеудің пәні ретінде

Жоспары: 1.Тұлға мен қоғамның өзара байланысы әлеуметтік психолгияның түйінді мәселелерінің бірі ретінде. 2.Тұлғаны түсінудің әлеуметтік – психологиялық бағытының ерекшелігі, оның жалпы психологиямен әлеуметтанудағы жеке адамды түсінуден...
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтанудың әлеуметтік-психологиялық аспектілeрі

Жоспары: 1.Әлеумсттену түсінігі. Әлеуметтену механизмдері мен институттарының жалпы сипаттамасы. 2.Тұлғаның әлеуметтену процесіндегі ерекшеліктсрі, Әлеуметтенудің негізгі кезеңдері. 3.Әлеуметтену заңдылықтарын Э.Берн және К.Стейнердің транзактілі талдауы бойынша түсіну. Тұлғаның даму...
Кітап суреті, оқулық

Адамзаттың әлеуметтену түсінігі

Жоспары: 1.Адамзаттың әлеуметтену түсінігі. Жасөспірімдік дағдарыс түсінігі. 2.Ересек жастағы әлеумсеттану сфералары мен динамикасы. Егде адамдарды зейнеткер атағына әлсуметтік-психологиялық бейімдеу. 3.Қартаю процесінің әлсуметтік-психологияльіқ срекшеліктері. Лекцияның мақсаты: Адамзаттың әлеуметтену түсінігі,...
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтенудің түрлі кезеңдеріндегі тұлғаны психодиагностикалау мен түзету әдістерінің жалпы сипаттымасы

Жоспары: 1.Қазақстанның этномәдени ортасы мсн әлеуметтік өзгерістері жағдайындағы (саяси, діни, жыныстық, этностық) тұлғаның әлеуметтенуі мәселелері. 2.Тұлғаннң әлеуметтену мәселесінің теориялық және қолданбалы аспектілерінің Қазақстан ғалымдармның еңбектерінде өңделуі...