Бас бет Социология

Социология

Кітап суреті, оқулық

Адамзат қоғамының эволюциясы

Қоғамның қалыптасу кезеңдері Адам эволюциясына байланысты палеолит жоғарғы және төменгі болып екіге бөлінеді. Төменгі палеолит – архантроптар мен палеонтроптардың тіршілік ету кезеңі болып табылады. Бұл...
Кітап суреті, оқулық

Адам мотивациялық сферасының құрылымы, қызмет етуі және дамуы

Мотивация адам өмірінің бұрынғы ғылымында орын ала бастаған. Жүз жылдықтың бірінші жарты жылында әр елдерде мотивация туралы ұғымдарды жан-жақты әр түрлі қарастыра бастаған. Мысалы,...

Тілдік стереотиптер мен тілдік этикет

Жоспары: Байланыс орнату, қолдау және шығудың тілдік ережелері. Лекцияның мақсаты: Тілдік стереотиптер мен тілдік этикет, байланыс орнату, қолдау және шығудың тілдік ережелерін зерттеу. Лекцияның мәтіні: Диалогтық...

Тұлға және топ

Жоспары: Тұлға мен қоғамөзарақатынасышағынтоптыәлеуметік іісихологиялық зерттеудің бастапқы мәселесі ретінде (Н.Триплот, В.Моде, М.М.Бехтсрсв т.б.). Топтағы ережсні қалыптастыру (М.Шсряф, Т. Нюьком т.б.)-Топтықәсеретуәдістеріменмеханизмдері.«Конформизм» құбылысы (С.Аш, Р.Крачфилд т.б.)....

Әлеуметтік психологиядағы шағын топты зерттеудің әдіснамалық мәселелері

Жоспары: Шағын топтың психологиялық мәселесін өңдеудің әлеумсттік-тарихи және нақты-ғылыми алғы шарттары. XX ғасырдың 30-40 жылдары топтың феномендерді зерттеудің жетекші бағыттары. Соғыстан кейінгі онжылдықта шағын...
Кітап суреті, оқулық

Қарым-қатынастың интерактивті жағы: тұлгааралық өзара әрекеттестік. Жеке адам аралық кикілжің және шешудің тәсілдері.

Жоспары: Тұлғааралық өзара әрекеттестік (интеракция) әлеуметтік-психологиялық зерттеу пәні ретінде. «Диадалық өзара әрекеттестік теориясы. Тұлғааралық өзара әрекеттестіктің айырмашылық белгілері қарым-қатынас формалары ретінде. Бәсекелестік пен бірлестік...

Қарым-қатынастың перцептивтік жагы: тұлғааралық қабылдау жеке өзара түсіністік

Жоспары: Әлеуметтік психологиядағы перцсптивті процестсрді талдау ерекшсліктері. Қарым-қатынас процесіндегі тұлғааралық қабылдау мен өзара түсіністіктің ролі. Субъект қасиеттері, қабылдау обьектісі, сипаты және тұлгааралық өзара байланыстар...
Кітап суреті, оқулық

Вербальды емес қарым-қатынас

Жоспары: 1.Вербальды емес қарым-қатынас түсінігі. Вербальды емес жүріс-тұрыстың негізгі құрылымының жалпы сипаттамасы. 3.Кинестика және оның компоненттері. (ым, ишара, поза, жүріс, көз контактісі, авербальды әрекеттер) қарым-қатынас процесінің...
Кітап суреті, оқулық

Қарым-қатынасттың коммуникативті шағын вербальды қарым-қатынас

Жоспары: Адамдар арасындағы қарым-қатынас процссінің ерекшелігі: ақпараттардың «қозғалысы» кезіндегі дамуы мен толығуы; қарым - қатынас кезіндегі серіктестердің белсенділігі; ақпараттардьң мағьналық талдауы және коммуникация түрлері. ...
Кітап суреті, оқулық

Қарым-қатынас — әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде

Жоспары: Қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизмдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті, интерактивті, перцептивті; олардың бірлесксн іс-әрскст сипаты мен қарьм-қатынасындағы серіктеспен қатынас сипатымен байланысы (Г.М.Андреева,...

Әлеуметтің бағдар түсінігі

Жоспары: 1.Әлеуметтік бағдар зерттеулері үшін Д.Н.Узнадзе мектебіндегі зерттеулсрдің мәні. 2.Әлеуметтік бағдарларды (аттитюдтерді) зерттеу әдістері. 3.Әлеуметтік бағдар құрылымы. Лекцияның мақсаты: Әлеуметтік бағдар зерттеулері үшін Д.Н.Узнадзе мектебіндегі зерттеулсрдің мәні, әлеуметтік...

Тұлғаның әлеуметтік мінсз-құлқын реттеудің психологиялық механизмдері

Жоспары: Қажеттіліктер, мотивтер, қызығулар, құндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінсз-құлықтың психикалық реттеудегі рөлі. Тұлғаның әлеумсттік мінез-кұлқын реттеудегі әлеуметтік бағдардың қызметтері. Әлеуметтік...

Әлеуметтік психологияның пәні, оның адам және қоғам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орны

Жоспары: 1.Жалпы психология және әлеуметтану - әлеуметтік психологияның негізі. 2.Қазіргі психологиялық және әлеуметтану ғылымдарындағы әлеуметтік психологияның пәні туралы біртекті түсініктердің болмауы. 3.Әлеумсттік психологияның пәні туралы түсініктердің эволюциясы. 4.Адам...
Кітап суреті, оқулық

Әлеумсттік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы

Жоспары: 1.Әлеуметтік психологияның дербес ғылым ретіндс қалыптасуының алғы шарттары. 2.Алғашқы әлеуметтік-психологиялық теориялар («Халықтар психологиясы» М.Лацарус, Г.Штейнталь, В.Вундт «Көшпілік іісихологиясы» Г.Тард; В.Макдугаллдың «Әлеуметтік жүріс-тұрыс инитинкт» теориясы). Лекцияның мақсаты:...