Бас бет Без рубрики

Без рубрики

Кітап суреті, оқулық

Құдайбердіұлының дүниетанымдық көзқарастарының бастау көздері

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басы – қазақ әдебиетінің кемелдену кезеңінен бастау алып, мағыналық тереңдеу, мәнді ой түйіндеу, көркемдік өрнектену, халықты өрлеуге шақыру,...

Балхаш көлі туралы деректер

Кіріспе................................................................................ 2 – 3 2) Балхаш көлі........................................................................... 4 3) Балхаштың тарихы............................................................ 5 – 7 4) Балхаш пен оның ихтиофаунасының зерттеу полигонына айналуы.................................................................................8 – 15 5)Балхаш көлі «табиғи...
Кітап суреті, оқулық

Баланың мектепке бейімделуі туралы реферат

Жоспар Алты жасар бала мектепте Танымдық процестер. Алты жасар бала - жеке адам. Алты жасар баланың дүниетанымын көз қарасын қалыптастыруда мұғалімнің алатын орны...
Кітап суреті, оқулық

Балаларға сандық қатынастарды өзгеруін қадағалау

Жоспар Кіріспе Балалардың меңгерген ұғымдар бойынша қанша болса, сонша, тең, көп, аз, бір-бірден деген ұғымдар. Негізгі бөлім Көбірек», «азырақ», «теңдей» деген ұғымдардың қатынасын тұжырымдау. Қорытынды Балаларға...
Кітап суреті, оқулық

Қазыбек би туралы реферат

Келдібекұлы, Қазыбек би (1665—1765) — қазақтың мемлекет және қоғам қайраткері, Әз Тәуке хан құрған «Билер кеңесінің» мүшесі, атақты шешен, Орта жүздің төбе биі, «Жеті жарғы»...
Кітап суреті, оқулық

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ – ТІЛШІ

Мазмұны І. Кіріспе ІІ.І тарау. Ғалым, ағартушы, тілші Ахмет Ахмет Байтұрсыновтың поэзиясы Ахмет Байтұрсынов қазақ тіл білімінің қалаушысы Әдебиеттің әліп биі – асылы Ахмет ІІІ. ІІ тарау....
Кітап суреті, оқулық

Алаяқтық құрамының негізгі белгілері

Мазмұны Кіріспе Алаяқтық құрамының негізгі белгілері Алаяқтық қылмысының объектісі Алаяқтықтың объективтік жағы Алаяқтықтың субъективтік жағы Алаяқтықтың субъектісі Қорытынды Қолданылған әдебиеттер   Алаяқтық құрамының негізгі белгілері Алаяқтықтың объектісі Қылмыстың объектісі мен...

Жеке еңбек шарттары талаптарының материалдық тарту талабы мен түсінігі

Материалдықжауапкершілікұғымыжәнеоғантартудыңшарттары. Қызметшілер ұйымыныңмүлкінеұқыптылықпенқарауғажәнежұмыспроцесінде жұмысберушігемүліктікзиянкелтіругежолбермеугеміндетті.Еңбекміндеттерінорындаукезіндеұйымғакелтірілгензиянүшін,егерзияноныңкінәсінен келтірілгенболса,қызметкергематериалдықжауапкершілікжүктеледі. Қызметкердіматериалдықжауапкершіліккетартуүшінбіруақыттамынадайшарттарбарболуықажет: Жұмысберушігекелтірілгензиянныңнақтылығы.Қызметкердіңәрекеттерінемесеәрекетсіздігісалдарынанжұмысберушініңмүлкіненақтызиянкелтірсе(ұрлау,жоғалу,жетіспеушілік,тапсырылғанмүліктіңсақталуынқамтамасызетпеут.с.с)олеңбекзаңдарыныңнегізіндежауапкершіліккетартылады.Зиянныңөлшерін анықтаған кездетекқанатікелейнақтызиянесептеледі,алынбағантабыстарескерілмейді.Кәдуілігіөндірістік –шаруашылықтәуекелсанатынажатқызылуымүмкінболатынзалалүшінқызметкергежауаптылықжүктеугежолберілмейді. Шығынға(зиянға)себепшіболғанжайлар заңғықайшыкелсе.Зиянқызметкертарапынанжасалатынәрекеттіңнемесеәрекетсіздіктіңсалдарынанболады.Материалдықжауапкершіліктекосыәрекетнемесеәрекетсіздіктерзаңғақайшыболғанжағдайдағанажүктелінеді.Мысалы,жүргізушіжұмысберушініңрұқсатынсыз қараудағытехникасынжекеөзшаруасынапайдаланғанкездеістеншығардыделік,оныңбұліс-әрекеті,әрине,заңғақайшы.Демек,оданкелтірілгензиянныңорнынтолтыруталапетіледі. Зиянкелітірудегікінә.Егерұйымғакелтірілгензиянеңбеккердіңөзкінәсіненболсағанаеңбекзаңдарыоғанматериалдықжауапкершілікжүктейді.Кінә - бұлтұлғаныңөзіжасағаніс-әрекетіменоныңқасақаналық жәнеабайсыздықтүріндегісалдарынапсихикалыққатынасы.Қылмыстықзаңғасәйкес,кінә - бұләрқашанне қасақаналық,неабайсыздық.Осығанбайланыстыматериалдықжауапкершіліктіңмөлшеріекітүрліболады.Бұлар- толық мөлшердегіжәнешектелгенмөлшердегіжауапкершіліктер. Жұмысшының денсаулығына зиян келтірген жағдайдажұмысберушініңжауапкершілікнегіздері Жекееңбек шартындағыбасқа тарапқазиянкелтіргентарапоныЕңбектуралыЗаңғажәнеөзгедезаңактілерінесәйкессотшешімінегізінденееріктітүрдеөтейді. Келтірілгензиянмөлшерінанықтаужәнеоныңорнынтолтырутәртібі. Ұйымғакелтірілгензалалдыңмөлшеріншынмәніндегішығындарыбойынша,бухгалтерлікесептіңдеректерінегізіндебелгіленгеннормаларбойыншақаншалықтытозғанынескереотырып,анықталады. Материалдыққұндызаттарұрланғанда,кемшыққанда,қасақана жойылғанданемесеқасақанабүлдіргенгезиян...

Шет мемлекеттердегі нотариат

Шет елде іс-әрекет жасауға бағытталған құжаттарды нотариаттық ресімдеу осы құжат ұсынылатын мемлекеттің құқығы ескеріле отырып жүзеге асырылады. Шет елдеәрекет етуге арналған құжат әдеттегідей іс...

Ежелгі және орта ғасырлардағы тәрбие

Тәрбие адам қоғамында ғана болатын қоғамдық құбылыс. Ол алғашқы қоғамдағы еңбек пен материалдық өмір процесінде пайда болады. Адам қоғамының, адамның өзінің дамуында еңбектің әсері зор...

Моллюскалар типі

1.Былқылдақденелілер - кейбіреулері ғана болмаса, көпшілігі бақалшақты, жұмсақ денесі бас, тұлға, аяққа бөлініп, нағыз суда мекендейтін жәндіктер. Олардың құрлықта тіршілік ететін де түрлері бар....

КРИМИНАЛИСТИКАНЬЩ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕПЗДЕРІ

Криминалистиканың түсінігі және пәні. Криминалистика басқа да ғылымдар сиякты объективтік кұбылыстар зандылықтарының жиынтығы болып табылады. Бірақ та осы көптеген жиынтықтардан криминалистиканың айырмашылығы, ол қылмысты ойдағыдай...

Диэлектриктегі ток

Молекулалардың диссациясы деп сұйықтықтарда қатты денелердің еркін оң және теріс иондарының ажыралуына айтылады. Мысалы, MaCl кристалын дистилденген суға араластырсақ Na оң, Cl теріс ионға...
Кітап суреті, оқулық

Көсемше

Етістіктің түбір және негізіне-ы (п),-і (п),-а, е, й, -ғалы, -гелі, -қалы, -келі, -ғаша, -геше, -қашқа, -кешке, жұрнақтары жалғану арқылы жасалатын әрбір жолыкөсемше деп аталады. Көсемшелер...