Ислам даму банкі

ИсламдамуБанкі(ИДБ)халықаралыққаржыұйымыретіндеДжиддақаласында(саудАравиякорольдігі)29мемлекетқолқойғанкелісімдіорындауүшінқұрылған.

ИДБөзініңресмижұмысын20-қазан1975жылыбастады.Алғашқыдабанккапиталы 2млн.исламдинарынқұраған,ол2мыңИБДакциясынабөлінді.Қазіргітаңдабұлбанккапиталы4-млрдисламдинарынажуық.

СоныменқатарИДБқарамағындатөмендегіарнайықалаларбар:

 • исламбанктерініңпортфелі;
 • экспорттықаржыландырусхемасы;
 • ИДБ-ніңпайқоры;

БанкбұлаталғанқалалардыИДБ-ніңбасшы(жоғарғы)органдарыдайындаған (қабылдаған)ережелерментәртіптергесәйкесиелік(басшылық)етеді.

ИДБмүшелерінеболыпқұрылтайшыкелісімінеқолқойыпнегізінсалғанмемлекеттерменқатар,кейінненосыбанккеқосылғанмемлекеттердежатады.

1998ж.ИДБ-не53мемлекетбірікті.ИДБтәуелсізхалықаралықұйым ретінде төмендегілердіалады:

 • келісімшарттартүзуге;
 • жылжымалыжәнежылжымайтынмүліктердіиемденугежәне сатуға;
 • соторгандарынаарыздануға;

ҚұрылтайшылықкелісімгебайланыстыИДБмүше-мемлекеттердесоттыққудалануданиммунитетінпайдаланады.СоттықістекқанаегерБанкөзініңқұзіретінқаражатжинаусаудасаттықнемесеқұндықағаздардысатуғакепілдікберуүшінпайдалансаболады.Басқажағдайлардабанктіңбірдебірмүшесі,жекенезаңдытұлғаИДБқарсыісқозғауғақұқығыжоқ.

Құрылтайшыкелісімшарттың64-бабынасәйкесИДБменқатысушымемлекетнеоныңөкіліарасындағытүсініспеушіліктермендаутуғанжағдайдаарбитраждық(төреліксот)тәртібіменшешіледі.

Арбитраждықсотүшарбитрмен(төреші)жүзегеасырылады:

а)ИДБөкілі;

б)дауғабастамашыболғанИДБ-немүше

в)тараптарменкелісілгенжәнеБанктіңбасқарушыкеңесімақұлданғанхалықаралықсоттаннемесетиістішешімқабылдауғақұзіретіжәнеқұқығыбаркезкелгенорганөкілі;

Шешімкөпшілікдауыспенқабылданады,соныменқатарүшіншіарбитордауысышешушімәнгеиежәнеолтараптарүшінміндеттіболыптабылады.

ИДБтөмендегіөкілеттергеиеболып,функциялардыатқарады:

 • Мүше–мемлекеттердіңөндірістік–мекемемекемелерініңакционерліккапиталына қаржыландырады.
 • Мүше-мемлекеттердіңәлеуметтікинфраструктуражәнеэкономикасалаларын қаржыландырады.
 • Техникалықкөмеккөрсетеді;
 • Кадрлардыдайындаудықамтамасызетеді;
 • Мұсылманмемлекеттеріндешариатпринциптерінесайболуүшінэкономикалық,қаржыжәнебанксалаларындазерттеужүргізеді.
 • Ерекшемақсаттарүшінарнайықорлардықұрадыжәнебилікетеді.
 • т.б.өкілеттіліктерді

ИДБқұрамында:

 • басқарушыларкеңесі;
 • атқарушыдиректорларкеңесі;
 • Президентжәнеүшвице-президенттер;
 • Іс-әрекетініңтүрлісалаларынамаманданғанбөлімдербар.

Басқарушыларкеңесіжылынабірретжиналады.Барлықбилікбасқарушыларкеңесінетиісті.АтқарушыдиректорларкеңесінПрезидентбасқарадыжәнеоныңмүшелерібасқарушыларкеңесініңқұрамынакірмейді.Атқарушыдиреторлардыңөкілеттікмерзіміүшжыл.

Президенттібасқарушыларкеңесініңсайлауғақұқығыбармүшелерінің2-3қатысқанжағдайдакөпшіліккөпшілікдауыспенсайлайды.Президентміндеттітүрдебанктіңмүшемемлекеттерініңбәрініңазаматыболуытиіс.Олөкілеттікмерзіміндебасқарушыжәнеатқарушыдиректорқызметіндебірмезгілдеболаалмайды.Президенттіңөкілеттікмерзімі5жыл,қайтасайланаалады.

Вице-президенттердіПрезидентұсынысыбойыншаатқарушыдиректорларкеңесі тағайындайды.Вице-Президенттебанккемүше-мемлекеттіңазаматыболуытиіс.

ИДБ-ныңштат-квартирасы Джидда қаласындаорналасқан.ИДБ-ныңүшаймақтық офисі бар:

 • Куала-Лумпур(Малайзия)
 • Рабат(Марокко);
 • Алматы

Халықаралықисламдықбанкқұқығы.

Банктікқызметтежоспардысоныменбіргесаудааралықмаңыздымағынадағысұрақтардымемлекетмүшелеріменисламдықконференциядаұйымдастырады.Экономикадасаудаісіннығайтумаңыздырольойнайды.Исламдықконференциядамемлекетаралықмүшелеріменжәнеэкономикалықмемлекетаралықодақтардыңқұрылуыұйымдастырылады.Мемлекетмүшелеріисламдықбанкесауданыәртүрліжолтәсілдеріменжетілдіругедамытуғакөмектеседі.Банкісіндеақшасалудыенгізуішкісауданықаржыландыру,саудажүзіндеіскеасырылудықамтамасызетеді.Саудағанысанакөрсетукөмектесуіскеасыружәнебанкекөрсетутүріндеекіншісимпозиюм“Саудадакездескеншара”тақырыбындаөткізілді.Албесіншісимпозиюм“Исламконференциянымемлекетмүшеаралықұйымдастыруыменэкспорттыкөрсетужәнекөмектесу”тақырыбыменТегеранда1992ж.өткізілді.Саудабанкі1994жылыИсламдықкорпорацияқұрды.Сақтандыруинвеститциялықэкспорттықкредиткапиталы100млн.исламдықдинар(АҚШдолларшаққанда150млн;$).Корпорациямұсылмандыққұққасәйкесэкспорттықкредиттісақтандыруғатөлемеушіліктіңжабуынакоммерциялықнемесекоммерциялықұйымдардыңтәуекелінқамтамасыздандырады.

Корпорацияинвеститциялықшетелвалюталарыменаударудыұсынады.Негізгітәуекелсоғыспеназаматтықтанайыруғасақтандырудашекқояды.1989жылыбанкарнайытақырыптардасимпозиюмөткізді.Назарұсыныушылармемлекетмүшелеріменисламдықбанктііскеасырудаөзойларыментәжірибелеріналмасты.Өткізілгенсимпозиюмдатеориялықжәнепрактикалықмағыналардаиемделенді.1989жылыРабаттаақпанайындабанктіксимпозиюм“Ауылшаруашылықтыіскеасыру,тағамөнімдерініңқауіпсіздігі”тақырыбындамемлекеттікмүшелердіңұйымдастырылуыменисламдықконференцияөткізілді.1992жылыТегерандаөткізілгенсимпозиюмдаэкспорттықпроблемалардыжәнеэкспортаралықмүмкіншіліктердіарттыру,іскеасыруталдалғансұрақтардымемлекетмүшелерініңұйымдастырылуыменконференциядакөрсетілді.Банкқабылдағанағымдағысаясаттыбұзуғақайтақарапшығуғажаңастратегияныталқылапшығуғакөрсетугебанккежолберіледі.Соныменбіргежаңамүмкіншіліктіашу,үлкенқарым-қатынасаралықтымемлекетмүшелеріменисламдықбанктіксимпозиюмдаіскеасырылады.IIЭкономикалыққарымқатынастыжәнеисламдықбанктіңіскеасырылуқызметінисламдықконференциядамемлекетмүшелеріменұйымдастырылады.Негізгібірмақсаттыіскеасыруүшінисламдықбанкқаэконмикалыққарымқатынасәрекетінтереңдетукерек.Банктібасшылыққаалумынадайбағдарламалықдокументтерменяғнимеккелікдекларацияжәнежоспардыжүргізунығайтуэкономикалықсаудалықтехникалыққарымқатнастымемлекетмүшеаралықұйымдарменисламдықконференциялардытүгелдейнығайту.Жоспардыжүргізудеорындаудаүштұрақтыкомитетқұрылады:экономикалықжәнекоммерциялыққарым-қатынастықкомитет,ғылымитехнологиялықкомитет, мәдени істерменхабарлаукомитеті.

Банкбасқадатұрақтыэкономикалықкомерциялықкомитеттерменқарым-қатнаста.Банкжаңаэкономикалықсферадастратегиялыққатнастыістеудеактивноқатысудықабылдадаы.Дүниежүзілікжәнеэкономикалықхалықаралықаренадаалаңғыоқиғағаістелінгенстратегиялыққажеттімағынағабайланыстымемлекетмүшеаралықұйымдастырудағыисламдықконференциядатездетілгенөзгертулермениемденді.

 1. Техникалықынтымақтастықпрограмманы1983жылыенгіздібұлбанктыңқосымшаәрекетіжәнеисламдықбанктың(мемлекеттікісәрекетінмүшелеріне)алдыналаөркендеуінемемлекетмүшелерініңтехникалықкөмегінкөрсетусоныменбіргемемлекетаралықтәжірибелердіңалмасуынакөмектесті.Қысқамерзімді(грант)техникалықкөмекгрантжүзіндекөрстеілдіяғнимемлекетмүшелеріменисламдықбанктыңіскеасырылуынаэкспорттөлемдердіңкөмегіменжұмысшыорындардыңжоғарылауынақызметшілердіңұйымдастыруыменбелгілітақараптықсеминарғапрофессионалдықтехникалардыдайындайды.Исламдыққаржылардықұруғажұмысшыларбір-біріменқарым-қатнастықолдайды.Біріншіорныдашығысжобаларыныңжайіскеасырылуынакөңілбөледі.Мұндайжобмемлекетмүшелеріменисламдықбанктердеіскеасырылады.

Мынақаржылыққатнасисламдықбанктыңісәрекеттеріменбірігуіменатақтыкоординациялықтоптарғакіреді:

 • АбуДабидыңіскеасыруфонды
 • Африкалықэкономикалықіскеасырылуындағыараббанкі
 • ЭкономикалықжәнесоциалдыісәрекетініңАрабиялықфонды.
 • Арабвалютафонды
 • Иракфондыныңішкіісәрекеті
 • КувейтфондыныңАрабэкономикадағыісәрекеті
 • Халықаралықфондтардыңісәрекеті
 • Саудфондыныңісәрекеті
 • Исламбанкініңісәрекеті

Координациондықтоптаротырысыекітүрлінегіздеөткізіледі

а)Басшылардыңбасқаруоперацияларыменжылына2-рет

б)Жетекшілердіңқажеттібірнегіздекез-келгенуақытта

Көптегенжобаларкоординациондықтоптарғақаржылайбіріктірілген.Ақшалайқаражаттықтоп10млн.доллардықұрайды.(АҚШ)Соңғыисламдыққаржылықструктурамен тығызбір-біріменбайланыста.Біріктірілгенқаржылайпроектмынаагенттіктерді қолдайды:

ООНагентігін,африкадағыэкономикалықкомиссияны,Азияэкономикасындағыкомиссия,Тамақөнідеріменауылшаруашылықұйымдарды,ООНбалаларфондын,сауданыңіскеасырылуындағыООНконференциясыбілімғылымжәнемәдениұйымдардыңООНбағдарламасыменайналанықорғауды,ООН-ңбағдарламаісәрекетіндегідүниежүзілік денсаулық сақтауұйымдардыжәнет.б.