Мұсылман мемлекеттерінің халықаралық ұйымдары

Түрлімәліметтергеқарағандажербетіндетүрлібағытта3000-нан4000-ғадейінхалықаралық ұйымдаржұмысістейді. Олардыңнегізгібөлігінжеке тұлғалармен кәсіптік, спорттық,дінижәнебасқадасипаттағыүкіметтікмесұйымдарқұрайды. Үкіметтікемесұйымдаржекежәнеұжымдықмүшеліккеиеболаалады,алүкіметаралық ұйымдарғатекқанамемлекетмүшеболаалады.Солүшінхалықаралыққұқықтыңсубьектісімемлекетқанаболады.

Халықаралыққұқықтыңсубьектісі–бұлхалықаралықаренадаменміндеттергеие, халықаралық қатнастарғақатысушықазіргіқұқықтыңсубьектілеріне:мемлекеттер, уаттарменхалықтар,үкіметаралықұйымдаржатады.1970жылғыБҰҰ-ның жарғысынасәйкесхалықаралыққұқықтыңқағидаларытуралыДоплярациясындажалықаралыққұқықсубьектілерініңнегізгіқұқықтарыбекітілген.Олар:мемлекетқұрылысынөзіанықтауға,территориясынатиіспеушілікқұқық,тәуелсіздік,егемендіктеңдік,халықаралық(шарттарға)қатынастарғаиеболуы.

Халықаралыққұқықсубьектілігінетәнқасиетол-халықаралыққұқықтық, қабілет (құқықтарменміндеттергеиеболуқұқығы)жәнехалықаралықәрекетқабілет(құқықтарменміндеттердіжүзегеасыруқабілетініңболуы).

 • ХалықаралықұйымдарXIXғ.ортатұсынанбастапқалыптасып,қызмететебастады.Бұлұйымдардыңқажеттілігінехалықаралыққатнастардыңнығаюына,ғылымментехниканыңдамуына,дүниежүзілікнарықтықдамуынабайланысты.Тарихтабейбітшілікпенқауіпсіздіктіқамтамасызететінеңалғашқыхалықаралықұйым1919жқұрылғанҰлттарлигасы.
 • Қазіргікездегіхалықаралықұйымдардыңқатысушыларыныңсанына,яғниқұрамынақарайекігебөлінеді:
 • Елемдік(дүниежүзілік)халықтар,ұйымдармыс:БҰҰ
 • Аймақтық(топтық)халықтар,ұйымдармыс:НАТО

Әлемдікхалықаралықұйымдарғадүниежүзілікмемлекеттердіңбарлығықатысуғақұқылы,алаймақтықхалықаралықұйымдарғабелгілібіргеографиялықаймақтықмемлекеттерқатысаалады.

 • Халықаралықұйымдарқатысушыларыныңтүрлерінебайланыстыекітопқабөлінеді.

а)Халықаралықүкіметаралықұйымда;

ә)Халықаралықбейүкіметтікұйымдар;

Бейүкіметтікхалықаралықұйымдарәрқилыелдердіңқоғамдықұйымдарын,сондай-ақжекеадамдарынбіріктіреді.Олархалықаралыққұқықтыңсубьектісіболыптабылмайды.

Халықаралықұйымдардыңішіндетекқанаүкіметаралықұйымдарғанасубьектісіболаалады(себебіолардыңқұрылтайшысымемлекетболғаныүшін).Халықаралықүкіметаралықұйымдарсубьектретінде:халықаралықүкіметаралықұйымдарсубьектретінде:халықаралыққұқықтарменміндеттериеленді,жауапкершілікарқалайды,келісімшарттаржасасаалады.

Осындайүкіметаралықұйымдарға–исламконференцияұйымыжатады.Бұлжалғыз үкіметаралықұйымболып,қазіргітаңдатеңқұқықтыхалықаралыққұқықтыңсубьектісіретіндеқызмететеді.

Басқаисламхалықаралықұйымдары-халықаралықбейүкімметтікұйымдарғажатады.Солүшінолархалықаралыққұқықтыңсубьектісіболаалмайды.Бірақ,олархалықаралыққұқықтың–қатынастыңсубьектісіболаалады,яғнихалықаралыққұқықпенреттелетінқатынасқатүсеалады.

ИКО1969жылықұрылған.ОнықұрутуралышешіммұсылманмемлекеттерініңүкіметжәнеелбасыконференциясындаРабатқаласында(Марокко)қабылдаған.Солконференцияда43мемлекетөкілдеріқатысқан.КонференцияжұмысынабақылаушыретіндеПипр,Филипинжәнебасқадамұсылманқауымынанөкілдерболған.

972жылықабылданғанжарғысындаИКО-ныңжоғарға органы- “Үкімет және мемлекет басыконференциясы”саналады.Олүшжылдабірболады.

Ұйымныңсаясиорганы–“сыртқыістерминистрлігініңконференциясы”болыпбекітілі.Атқарушыорган–Бассекретариатболыптабылды. СекретариаттыГенсекретар басқарады. ИКО-ныңалғашқысекретары ТункуАбдулДахман (Малайзия)болған.

Бассекретариаттатөмендегібөлімдербар:

 • әлеуметтік–экономикалықбөлім;
 • ғылымжінетехникабөлімі;
 • Информациябөлімі;
 • Адамқұқығыбөлімі;
 • Мұсылмандықбейүкіметтікұйымдарістеріжөніндегібөлім;
 • Халықаралықмәселелержөніндегібөлімі;
 • АзияжәнеАфрикаістеріжөніндегібөлім

ИКОБҰҰ-ментығызбайланысорнатқан.1975жылданберіИКОБҰҰ-да бақылаушымәртебесінеие. БҰҰ-ныңбасАссамблеясының36сессиясында “БҰҰменИКО-ныңынтымақтастығытуралы”арнайыревалюцияқабылданған.

1996жылыҚазақстанөзініңИКО-ғыбақылаушымәртебесін,осыұйымныңтеңқұқықты мүшесінеөзгертті.ТеңмүшесіретіндеҚазақстанөзініңэкономикалық,ғылымижәнемәденимәселелеріншешуде.

Ұйымдашешімдермемлекеттікдәрежедеқабылданадыжәнежүзегеасырылады.ХалықаралықдәрежедетекқанаИКОөзқызметінатқарады.

Мұсылманәлеміндеқұрамынамемлекеттеремес,алжекедарақауыммендінибірлестіктеркіретінхалықаралықұйымдарбар.Олардыңқабылдағаншешімдері“кеңесберуші”сипаттаболады.Мұндайхалықаралықисламұйымдарынатөмендегілержатады:

 • ЕвропаИсламкеңесі
 • Исламмиссиясыныңдүниежүзілікфедерациясы

Соныменқатармұнайдыэкспорттаушымемлекеттерхалықаралықұйымында(ОПЕК)бейисламелдердебар.Бұлұйымғадінинегіздербойыншаемес,алкоммерциялықнегізгеберіледіжәнебұлұйымныңнегізінмұнайөндірушімұсылманмемлекеттеріқұрады.ОПЕК1960жылықұрылған,оныңжоғарғыорганыорганы-министрлерконференциясы.Штаб–квартирасы-Вехақаласында(Австрия)орналасқан.ОПЕК-тіңқатысушылары:Иран,Ирак;Кугаит,СаудовскаяАравия,Венесуэлла,Катар,Индонезия,Алжир,Нигерия,жәнет.б.мемлекеттер.

Бұлұйыммұнайбағсыбойыншасаясипринципінаықтайды.Соныменқатарбұлұйымныңиүшелеріөтеүлкендәрежедемұнайдыөндіріп,экспорттайды.МұсылманәлемініңЛигасы–1962жылыМеккедеқұрылған.Лиганыңбасқарушыорганы–генсекретарбасқаратынкеңес.Оныңқызметінекіреді:исламдыуағыздау;мешіттерқұрылысы;меккегемұсылмандардыңқажылықсапарынұйымдастыру.

Дүниежүзілікисламконгресі-СаудАравиясыкоролініңбастамасымен1926жылықұрылғанхаылқаралықұйымболыптабылады.Бұлұйымға40-қажуықмемлекеткіреді.Конгрестікорталықкеңес(әржылықажылықсапарыаяқталғандажиналады).Ұйымдаисламфилософиясын,тарихынзерттейтінғылымизерттеуорталығыбар.1978жылыДжиддақаласындаСаудАравиясыныңпринципініңбастамасыменисламБанктерініңхалықаралықАссоциясықұрылған.БҰлұйымбанкісіндеислампринциптерінтаратудымақсатеткенжәнедеұлттықисламбанктерінекөмеккөрсетугеқұқығыбар.

Афро-Азияттыңисламұйымы1964жылыДжапартта(Индонезия)құрылған. 1970жылы “Дүниежүзілікисламұйымы”болыпөзгертілді.Оныңмақсаттарыныңбірі-барлықмұсылманұйымдарынбіріктіруболыптабылады.

Халықаралықсубьектілігініңбірэлементерініңбіріол–шарттарнесаудақабілетініңболуы.Бұлталапкезкелген,сондайақмұсылманмемлекеттеріүшіндетиістіболыптабылады.

МұсылманмемлекеттеріБҰҰ-ның107-бабынасәйкес,ісжүзіндеөздерініңбарлықкелісімшарттарынБҰҰ-датіркейді.Сондай-ақкөптегенмұсылманмемлекеттері1969жылғы“Халықаралықкелісімшарттартуралы”Венаконвенциясыныңжәне1978жылғы“мемлекеттердіңкелісімшарттарғақұқықтықмирастығытуралы”конвенцияғат.б.келісімдердіңқатысушыларыболыптабылады.Шарттарқұқығыішкіжәнехалықаралыққұқықтыңаспептідеболуымүмкін.Мемлекеттіңішкішарттарыннегізіненазаматтық–құқықтықсипаттағышарттарқұрайды.Олар:сатыпалу-сатушарты,айырбасшарты,сақтаушарты.т.б.Еңбекқатынастарысаласындасолсияқтыеңбекшарттары(ұжымдықжәнежеке)түзіледі.Исламмемлекеттерініңшарттаекіншірольдеболса,алхалықаралықисламқұқығындашарттармаңыздыролдеболады.Ислам ішкіжәнехалықаралыққұқығындабастықайнаркөзролін–құранатқарады.

Халықаралықисламққ-дашарттарсубьектілергебайланысты2топқабөлінеді: 2жақтыңаймақтықболыпбөлінеді.