Талап арыз жазу. Талап арыз деген не?

Талап-арыз сотқа жазбаша түрде беріледі. Арыз ішінде міндетті түрде келесі ақпарат болу керек:

  1. Арыз беріліп отырған соттың атауы
  2. талапкердің атауы, оның тұрғылықты жері немесе талапкер заңды тұлға болатын болса, оның орналасқан жері. Егер арыз өкілмен берілетін болсы, онда оның атауы мен тұратын жері.
  3. Жауапкердің атауы, тұратын жері (заңды тұлғаға оның орналасқан жері)
  4. талапкер өз талаптарын негіздейтін жағдайлр және талапкер жазған жағдайларды растайтын дәлелдер.
  5. талап-арыздың мәтіні
  6. егер талап-арыз бағалауға жататын болса, онда оның бағасы
  7. арызға қоса тіркелген (қосылып берілетін) құжаттардың тізбесі.

Арызға талапкердің өзі немесе өкілі қол қоюы тиіс. Егер талап-арызды өкіл беретін болса, онда өкілдің өкілеттігін растайтын сенімхат талап-арызға қосылып беріледі.

Талап-арыз жауапкердің санына байланысты көшірмелерімен сотқа беріледі. Істің күрделілігі мен сипатына байланысты судья талапкерден құжаттардың да көшірмелерін сұрауы мүмкін.

Талап-арыздың бір үлгісі:

_________________________________ облысының
__________________________ қалалық (аудандық)
сотына
Талапкер:___________________________________
(аты-жөнi, тұратын жерi)
Жауапкер:__________________________________
(аты-жөнi, тұратын жерi)
талаптың бағасы_____________________________

Еңбектегi мiндеттерiн орындау кезiнде
қызметкер келтiрген зиянның орнын толтыру туралы
ТАЛАП АРЫЗ

____________________________, _______________________________ жұмыс iстейдi.
(жауапкердiң аты-жөнi) (жұмыс орны мен қызметi)
Онымен толық материалдық жауапкершiлiк туралы шарт жасасқан болатын.
200___ жылдың «____»______________ жүргiзiлген тексеру( түгендеме) барысында жауапкердiң мойнындағы заттардың жетiспейтiндiгi анықталды_______________________
(жетiспейтiн заттардың тiзiмiн көрсету керек)
Жетiспеушiлiк мына жағдайларға байланысты болды___________________________
(жетiспеушiлiктiң болу себептерi)
______________________________________________________ кiнәсi тауар-материалдық
(жауапкердiң аты-жөнi)
құндылықтардың жетiспеушiлiгiне байлынысты____________________________________ _________________________________________________ расталды.
(талапты растайтын дәлелдер)
ҚР АІК-нің 8, 24, 27, 150-баптарын басшылыққа ала отырып, жазылғандар негізінде

ӨТIНЕМIН:

______________________________ _________________________ пайдасына
(жауапкердiң аты-жөнi ) (талапкердiң аты-жөнi)
_________________________________зиянды және_________________________________
(сомасы жазбаша түрде)
теңге сот шығындарын өндiрiп берсiн.
Талапты қамтамасыз ету үшiн жауапкердiң мүлiктерiне тыйым салынсын _________ _____________________________________________________________________________
(мәлiметтерi бар болса, мүлiктердiң қайда екендiгi көрсетiлсiн)

Қосымша:
1. 200___жылғы «___»______________ №_____ жеке еңбек шартының көшiрмесi.
2. 200___жылғы «___»______________№______ жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың көшiрмесi
3. Толық материалдық жауапкершiлiк туралы шарттың көшiрмесi.
4. 200___жылғы «___»_______________ тексеру(түгендеме) актiсiнiң көшiрмесi.
5. Талаптың негiздiлiгiн растайтын басқа да құжаттар__________________________________
(тексерудiң материалдары, түсiнiктемелер,
баяндау хаттар)
6. Талап арыздың көшiрмесi.
7. Мемлекеттiк баж салығын төлегендегi туралы түбiртек.

Басшының қолы
Мөр Күнi