Жобаларда пайда болған келеңсіз мәселелерді шешу

ПР жобаның жасаудағы стилі, кітаби-жазба, іс қағаздары, ғылыми, публицистикалық, көркем-әдеби стильдер. Ауыз екі сөйлеу тілінің өзіндік ерекшеліктерін жасайтын айрықша белгісі – жағдайға байланысты сөйлеу мәнері, эмоцияға қарай тілдік бірліктерді қолдану өзгешілігі. Бұның ондағы лексикалық фражеологиядан анық байқалуы. ПР жобаның жасаудағы тілінің диалогқа құрылуы. Диалогқа қатысушы екі адамның интонациялық айырмашылықтары. Сөйлеу тілінің монологқа құрылуы. Көпшілік алдында бір кісінің сөйлеуі, баяндама жасауы, лекция оқуы, консультация беруі. Ауызекі сөйлеу тілінің стильдік екінші бір белгісі – оның эмоциялылығы. Ауызекі сөйлеу тілінде әдеби кейіпкердің сөйлеу ерекшелігі мен мінезін таныту үшін ол өмір сүрген ортадағы жергілікті диалект сөздерді стильдік мақсатта әдеби түрде қолдану. ауызекі сөйлеу тілінде қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді жиі қолдану. Ауызекі сөйлеу стилінде тілдің көркемдегіш, бейнелеуші тәсілдерін қолдану. Ауызекі сөйлеу стилінің басқа стильдерден өзгешілі мен айырмашылығы: синтаксистік сөйлем құрылысынан білінетін ерекшеліктер: Сұраулы, лепті сөйлемдердің диалогқа құрылуы, оның аяқасты дайындықсыз айтылуы. Кітаби-жазба стильдердің әр салада атқаратын қызметіне қарай іс-қағаздар мен ресми, публицистикалық, ғылыми және көркем-әдеби стильге жіктелуі. Кітаби-жазба стильдердің бір-бірінен ажыратылып бөліне бастауы қоғамдық ой-сананың жоғарылығынан болуы. Қоғамдық ойдың жоғарылауының ұлт тілінің маңызын арттыруы. Кітаби-жазба стильде қарастырылатын ғылым, заң жобалары, іс-қағаздары, ресми құжаттар және басқа да қоғамдық маңызды мәселелер жан-жақты толық қамтылып, логикалық жүйелікті бұзатын қажетсіз детальдарсыз, нақтылы дәл жазылуы қажет. Іс-қағаздары мен ресми құжат тілінде факт дәл көрсетіліп, бір ізбен жүйелі жазылуы. Іс қағаздары мен ресми құжаттардың ерекше қатынас жасау құралдары болып саналуы. Ғылыми стильдің зерттеу обьектісін ғылыми тұрғыдан сипаттап, дәлелдеп түсіндіруі. Пікір дұрыстығын дәлелдеу үшін логика заңына, яғни дұрыс ойлау заңына сүйену керектігі. Ғылыми стильде етістіктерді қолдану жолдары. Хабарлы сөйлемді жиі пайдалану арқылы күрделі ой жатық баяндалып, анықтама, дәлелдеме және формулаларға негізделуі. ПР жобаның жасаудағы стильге қойылар талап – ол қандай тақырыпқа жазылса да, логикалық жағынан дәлелді, көңілге қонымды болу шарттылығы. Оның тілдік құралдарды қолдана білуі. Қоғам өмірімен тығыз байланыстылығының публицистикаға үгіт-насихаттық сипат беруі. Публицистикалық шығарманың тақырыбына, мазмұнына сай сөздер мен сөз тіркестерін сұрыптап қолдана білуі және қажетті синтаксистік құрылысты пайдалануы. Стильдің бұл түрінің қоғамдық саясат негізінде жазылған шығармаларға байланысты болуы. Басқа сөзбен айтқанда, қоғам өмірі үшін маңызды мәәселелерді талқылау деген ұғымда жұмсалуы. Публицистикалық стильде қоғамдық -саяси мәселе ауызша да, жазбаша түрде де қарастырылуы. Жаранманың газет-журналдан басқа салаларда да, яғни, радио, телехабарларда да көркем- публицистикалық стильде көрінетіндігі. Шешендік сөз өнерінің публицистикалық стильдің ауызша түріне жатқызылуы.

ПР жобаның жасаудағы күрделі тіркестер, штамп сөздердің жиі пайдаланылуы. Әсіресе, күнделікті баспасөз (газет, журнал) беттерінде мұнай тіркестердің жиі ұшырауы.

ПР жобаның жасаудағы стильде көркем сөз тәсілдерінің барлығы – тұрақты сөз тіркестері, мақал мен мәтелдер, афоризмдердің пайдаланылуы. Тілдің эмоционалды элементтері және сөзді образды қолдану сияқты әдеби стильге тән құбылыстардың да кездесуі. Оның әдеби стильге жақындығы, әрі оның фактіні толық және логикалық жүйелі баяндау тәсілі жағынан ғылыми стильге жақын екендігі.